Så påverkas du

  • Kullavägen är avstängd i båda färdriktningarna under byggtiden, som beräknas pågå från 8 mars till och med 5 april 2017. Vi leder om trafiken under tiden, följ orange vägvisning.

Det här gör vi

  • Vi tar bort delar av den befintliga refugen och gör ett övergångsställe vid gång- och cykelvägen vid Åragatan mot Kadettgatan och Västra Berga.
  • Vi bygger Helsingborgs första dynamiska farthinder på platsen. Ett dynamiskt farthinder innebär att ett fordons hastighet mäts via radar. Kör fordonet för fort (på Kullavägen innebär det mer än 40 kilometer i timmen) fälls en liten lucka ner ett par centimeter i gatan och bildar en kant. Hålls hastighetsbegränsningen märker du inte av att hindret finns.

– Det nya övergångsstället och farthindret är åtgärder vi gör efter önskan från boende i området om att få ner hastigheten på Kullavägen. När det är klart kommer det att vara enklare och säkrare för oskyddade trafikanter som använder gång- och cykelbanan att ta sig över Kullavägen, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Ombyggnaden på Kullavägen är en av flera åtgärder som Helsingborgs stad genomför under våren för en säkrare trafik.

Här bygger vi övergångsställe och dynamiskt farthinder