Utvecklingsstörning innebär en nedsatt intellektuell funktionsnivå och svårighet att möta omgivningens krav på hur jämnåriga förväntas fungera i vardagssituationer.

För att en elev ska tas emot i särskolan krävs medgivande från båda vårdnadshavarna.

Om eleven blir erbjuden plats i obligatoriska grundsärskolan kan hen välja mellan att gå som integrerad elev eller att bli klassplacerad. Att gå som integrerad elev innebär att man går i en grundskoleklass, men läser enligt särskolans kursplan. Grundsärskoleklasser finns på Västra Berga skola och Elinebergsskolan.

Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan är två specialverksamheter som vänder sig till elever med omfattande behov.

Rönnbäcksskolan i Helsingborg erbjuder grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program. Skolan har en anpassad ute- och innemiljö för dig som har flerfunktionsnedsättningar och behöver alternativa kommunikationssätt. Vi erbjuder en lugn miljö för våra elever med små grupper och hög personaltäthet.

Borgmästarskolan i Helsingborg erbjuder grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program. Skolan är till för dig som behöver den lilla anpassade miljön med en strukturerad och tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder en lugn miljö för våra elever med små grupper och hög personaltäthet. Med inriktning mot autismspektrumtillstånd.

Vad är särskola?

Undervisningen i särskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den följer samma läroplan, Lgr 11, men kursplanerna är anpassade för särskolans elever.

I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar.

När beslut fattas om att en elev ska tas emot i särskolan beslutas också om vilken kursplan (grundsärskolans eller träningsskolans) eleven ska följa.