Stadens styrmodell

Helsingborgs stad arbetar med mål- och resultatstyrning för att skapa en effektiv och ändamålsenlig styrning av verksamheten som ska leda till bättre resultat för invånare och företag. Genom att planera, följa upp och jämföra resultat med andra identifieras framgångar och utvecklingsområden, mot ökad kvalitet på service och tjänster.

I Helsingborgs stad används balanserad styrning som stadens gemensamma styrmodell för mål- och resultatstyrning, vilket innebär att prioriterade och mätbara mål formuleras inom fyra olika perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Mål- och resultatstyrningen är en integrerad del av stadens planerings- och uppföljningsprocess och det samlade underlaget sammanställs i styrkort.

Stadens styrmodell

Stadens styrmodell, skiss.

Stadens övergripande mål (stadens styrkort) utgår från vision Helsingborg 2035 och målprogrammet. Målprogrammet beskriver den politiska majoritetens viljeinriktning för hur Helsingborg ska uppfattas och vad den kommunala organisationen ska genomföra under mandatperioden.

De mål som finns i stadens styrkort är tvärsektoriella mål och är utgångspunkten när respektive nämnd och styrelse tar fram sina styrkort. Inom varje nämnd/styrelse skapas sedan verksamhetsstyrkort för olika avdelningar, enheter eller verksamheter utifrån nämndens/styrelsens prioriterade mål. Gemensamt skapar Helsingborgs stad en så kallad målkedja av händelser mot vision Helsingborg 2035 och hållbar utveckling.

Målkedjan - mål på olika nivåer

Malkedjan_500x102

Rubrik

Innehåll