Stadens styrmodell

Helsingborgs stad arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att politikerna styr Helsingborgs stad utifrån de mål som de sätter upp och de resultat som stadens verksamheter ska uppnå. Mål- och resultatstyrningen är en del i stadens förbättringsarbete och ska leda till bättre resultat för invånare och företag.

Genom att mäta, följa upp och jämföra våra resultat med andra ser vi framgångar och utvecklingsområden, vi lär oss av dessa och utvecklar på så vis stadens verksamheter mot ökad kvalitet på service och tjänster.

Helsingborgs stad använder balanserad styrning som styrmodell för mål- och resultatstyrning. Det betyder att vi formulerar prioriterade och mätbara mål inom fyra perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Arbetet med mål- och resultatstyrning visar vi i styrkort för staden, nämnder och verksamheter.

Stadens styrmodell

En bild som illustrerar det som står på den här sidan om  Helsingborgs stads styrmodell. 

Stadens övergripande mål (stadens styrkort) utgår från vision Helsingborg 2035 och målprogrammet. Målprogrammet beskriver den politiska viljeinriktningen för hur Helsingborg ska uppfattas och vad den kommunala organisationen ska genomföra under mandatperioden (fyra år).

De mål som finns i stadens styrkort är tvärsektoriella och är utgångspunkten när respektive nämnd tar fram sina mål. Inom varje nämnd skapar sedan verksamheterna styrkort utifrån nämndens prioriterade mål. Tillsammans skapar Helsingborgs stad en så kallad målkedja av händelser mot vision Helsingborg 2035 och hållbar utveckling.

Målkedjan - mål på olika nivåer

Målkedjan innebär att staden har mål på olika nivåer och att det uppstår en kedja av händelser som gemensamt bidrar till att vi gör rätt saker. Målkedjan ska garantera att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten.

Malkedjan_500x140

Rubrik

Innehåll