Balanserad styrning

Balanserad styrning är stadens modell för mål- och resultatstyrning och är en integrerad del av planerings- och uppföljningsprocessen. Målstyrning görs för att skapa en effektiv styrning av verksamheten, till mer nytta för stadens invånare. Helsingborgs stads verksamheter styr mot uppsatta mål och arbetet innefattar analys, planering och kontinuerlig uppföljning av resultaten.

Balanserad styrning används som hjälp för att sätta mål utifrån olika utgångspunkter. Modellen innebär att en verksamhet värderas utifrån fyra perspektiv: medborgare, ekonomi, organisation och framtid. Varje perspektiv preciseras i ett antal mål, strategier, mätetal och målvärden. Det samlade underlaget sammanställs i så kallade styrkort som tydliggör prioriterade mål och vägleder verksamheten till förbättringsarbete.

Helsingborgs stads fyra perspektiv

Perspektiv_gron_55x37Medborgare: Hur staden uppfyller medborgarnas förväntningar och behov.

Perspektiv_gul_55x37Ekonomi: Hur staden använder resurserna på bästa sätt utifrån uppdraget.

Perspektivbla_55x37Organisation: Hur staden utformar arbetssätt och processer för att på bästa sätt tillgodose  medborgares behov utifrån uppdraget.

Perspektiv_glob_55x37Framtid: Hur staden utvecklar verksamheten långsiktigt för att möta de förändringar och förutsättningar staden står inför.

Ett exempel ur stadens styrkort

Perspektiv: Framtid
Stadens mål: Helsingborgs stad ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor.
Mätetal: Energianvändning i kommunala lokaler.
Målvärde: max 160 kilowattimmar per kvadratmeter

Så hänger målen ihop

Stadens övergripande målprogram fastställs vart fjärde år av de styrande politikerna.

Utifrån målen i målprogrammet utformas ett stadsövergripande styrkort, enligt modellen balanserad styrning, vilket innehåller prioriterade mål. Stadens nämnder och styrelser formar i sin tur egna styrkort med utgångspunkt från stadens styrkort. Inom varje nämnd och styrelse skapas därefter verksamhetsstyrkort för olika avdelningar, enheter eller verksamheter.

Styrkort är ett verktyg för att knyta stadens vision och mål till det dagliga arbetet. Det handlar om att skapa en målkedja mellan stadens styrkort och medarbetarnas kunskap om hur deras dagliga aktiviteter kan bidra till att förverkliga stadens vision och mål.

Målkedjan - mål på olika nivåer:

Malkedjan_500x102

Rubrik

Innehåll