Ett soprum i trä med gräs på taket. Foto.

Ditt ansvar som hyresvärd

Du som hyresvärd har ansvar för en mängd saker när det gäller boendemiljö. Detta ställer krav på att du har kunskap om de regler som gäller.

Detta gäller till exempel  radonmätningar, avfallshantering och skadedjur.

Radon

Höga radonhalter inomhus är en hälsorisk. Du som hyresvärd måste därför se till att dessa inte överstiger gällande riktvärde, 200 Bequerel per kubikmeter. Förhöjda radonhalter kan bero på att huset är byggt i blå lättbetong eller på att det läcker in radonhaltig luft från marken. Om halten ligger över riktvärdet måste du vidta åtgärder, något som oftast kan vara ganska enkelt och som inte behöver medföra alltför stora kostnader.


Här bör du mäta

Du bör mäta i alla lägenheter som ligger direkt på mark utan källare under. Om det finns blå lättbetong i huset bör du också mäta cirka 20 procent av övriga lägenheter i varje byggnad. Mätningarna bör fördelas jämt i huset och även gavellägenheter bör ingå. Läs mer om radon.

Avfallshantering

Som hyresvärd har du även ansvar för avfallshanteringen. Du ska se till att den fungerar, och att hyresgästerna vet hur de ska hantera sitt avfall. Det betyder att du måste ha koll på lagar och regler för avfallshantering. Det innebär bland annat att du måste se till:

  • att det finns tillräckligt stora och många avfallskärl, på ett bra ställe.
  • att kärl och avfallsutrymme hålls rena.
  • att samla in hushållsavfall och matavfall för sig.
  • att hyresgästerna kan lämna grovavfall i eller nära fastigheten, samt
  • att hyresgästerna även kan lämna utsorterat avfall i avfallsutrymmet eller på förvaringsplatsen, till exempel glas, tidningar, förpackningar, elavfall, batterier och ljuskällor, men det är inget krav.

Sprid informationen

Du ska du även se till att hyresgästerna känner till hur de ska sortera sitt avfall, och var de kan lämna det. Om det inte går att lämna vissa typer av avfall nära fastigheten, måste du informera om andra lämningsställen. All information måste anpassas efter hyresgästerna. Du kan använda bilder och symboler, som alla förstår, oavsett språk. Det måste även finnas en rutin för hur du informerar nyinflyttade på bästa sätt. 

Skadedjur

Även skadedjur är något som du som hyresvärd har ansvar för. Om en hyresgäst har sådana problem är det i första hand dig de ska vända sig till.

Störande fåglar

Kråkfåglar, måsar och duvor är vanliga fåglar i Helsingborg. Ett rikt fågelliv uppfattas av många som en viktig naturupplevelse för människor som bor och vistas i stadsmiljö. Men det kommer ofta in anmälningar till miljöförvaltningen om fåglar som på olika sätt ställer till problem med oljud eller avföring. Det är hyresvärden som ansvarar för att förebygga störningar från fåglar.

Detta kan du göra som hyresvärd

Du som hyresvärd är skyldig att sanera en fastighet eller mark där det finns ohyra eller skadedjur. Informera de som bor i ditt hus att låta bli att mata fåglar från balkongen eller i närheten av huset. Matrester lockar till sig både fåglar och råttor. Var också extra noga med att hålla rent vid avfallskärl och komposter.

Om detta inte hjälper bör du ta kontakt med ett skadedjursbolag. De har både utbildad personal och specialutrustning för att till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna har fått ungar.

Avskjutning - en sista utväg

Man kan skjuta fåglarna, men det löser inte problemen på lång sikt. Risken är stor att de kommer tillbaka. En sista utväg kan dock vara att få hjälp med så kallad avskjutning. Detta får endast göras fram till dess fåglarna fått ungar. Du måste vara noga med att inga fridlysta fåglar skjuts. Vill du ha en lista på skyttar som har tillstånd att skjuta fåglar kan du kontakta polisen, telefon 11414.

Rubrik

Innehåll