Man på byggarbetsplats (foto: Colourbox)

Så påverkas du som företagare av den nya plan- och bygglagen

Den 2 maj börjar en ny plan- och bygglag att gälla. Den nya lagen innebär både ändrade taxor och förändringar i bygglovsprocessen, som påverkar bland annat dig som är verksam i byggbranschen.

Syftet med den nya lagen är att det ska bli enklare för den som vill bygga och att kontrollen av det som byggs ska bli bättre. Det här är några av förändringarna:

Skärpt tillsyn och kontroll under byggskedet

I den nya plan- och bygglagen förstärks tillsynen och kontrollen. Rollen som kvalitetsansvarig görs om till kontrollansvarig, som får en mer oberoende roll än tidigare och ett större ansvar för kontrollen.

Vem som blir kontrollansvarig ska anges redan i bygglovsansökan och den kontrollansvarige ska vara certifierad. Det finns dock övergångsbestämmelser till och med den 31 december 2012.

För att stärka tillsynen under byggtiden kommer kommunens byggnadsinspektörer i många fall göra minst ett arbetsplatsbesök på byggarbetsplatserna samt slutsamråd på platsen.

Förändringar i bygglovsprocessen

Den nya plan- och bygglagen reglerar bygglovsprocessen för att få en bättre kvalitet. Det innebär nya åtaganden för dig som byggherre och därmed också för kommunen.

  • Du som byggherre är, som tidigare, ansvarig för att se till att alla krav uppfylls.
  • Du ska invänta bygglovsavdelningens startbesked innan du påbörjar bygget.
  • Du ska delta vid tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.
  • Du får inte ta byggnaden i bruk innan du har fått ett slutbesked.

Du kan läsa mer om den nya bygglovsprocessen på regeringens webbplats nybpl.se.

Förändrade taxor

Den nya plan- och bygglagen innebär att det blir fler och nya arbetsmoment i samband med handläggningen av bygglovsärenden.

Avgifterna räknas fram från fall till fall enligt en av kommunfullmäktige antagen taxa och är beroende av till exempel storlek på byggnation, vad det är för typ av åtgärd, om det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller om bygglovet innebär en prövning av liten planavvikelse eller om det ligger utanför planlagt område.

Avsikten är dock att taxorna precis som tidigare ska täcka 75 procent av kostnaderna för bygglovsverksamheten.

Bygganmälan blir anmälningsplikt

I den nya lagen försvinner begreppet bygganmälan. För de ärenden som kräver bygglov hanteras de uppgifter som tidigare hängt ihop med bygganmälan tillsammans med bygglovsansökan. Detta bland annat för att göra processen från ansökan om bygglov till slutbesked tydligare.

Däremot har en anmälningsplikt införts för åtgärder som tidigare enbart krävt bygganmälan. Det gäller bland annat för:

  • Rivning (i de fall rivningslov inte krävs)
  • Ändring av konstruktion eller planlösning invändigt
  • Installation av braskamin eller eldstäder (utvändig skorsten kan vara lovpliktigt)
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde (kan även vara lovpliktigt)
  • Ändring av ovanstående

Maximalt 10 veckors handläggning

Den nya lagen innebär att du ska få ditt bygglovsbeslut senast 10 veckor efter att du skickat in en komplett ansökan. Nytt är också att du – i form av ett mottagningsbevis – ska få besked från bygglovsavdelningen när din ansökan är komplett, så att du vet när de 10 veckornas handläggningstid börjar.

Om särskilda skäl finns kan denna period förlängas med ytterligare 10 veckor.

Rätt till planbesked

Om du vill göra en åtgärd som till exempel kräver att kommunen tar fram en ny detaljplan eller att den befintliga detaljplanen ändras eller upphävs, kan du få ett planbesked från kommunen.

Planbeskedet redovisar om kommunen avser att inleda planläggning eller inte och innehåller vid positivt besked information om när planen beräknas kunna antas. Om du inkommit med kompletta handlingar har du rätt att få ett planbesked inom fyra månader.

Om planbeskedet prövas i stadsbyggnadsnämnden kommer en avgift att tas ut. Dessförinnan kan man i vissa fall få ett tjänstemannayttrande kostnadsfritt.

Kommunen kommer också att ta ut en avgift för själva planläggningen, om ett planarbete inleds.

Publicerad:
2011-05-02
Uppdaterad:
2011-05-02